วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556 – 2559

วิสัยทัศน์  “ราชบุรีเมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย วิถีธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง”

พันธกิจ
 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานสินค้าและการบริการ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานระดับสากล
 2. ส่งเสริมการตลาดแนวใหม่ สร้างภาพลักษณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งท่องเที่ยว ได้มาตรฐานระดับสากล
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสินค้า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัย
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องสมดุลและยั่งยืน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์
 • โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการปรับปรุงพัฒนาสู่มาตรฐานระดับสากล
 • แหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาโดยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
 • บูรณะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 • สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสมดุล และยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสินค้า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว และความปลอดภัย

เป้าประสงค์
 • ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาคุณภาพ สร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
 • บุคลากรผู้ผลิตผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ และบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ สร้างภาพลักษณ์ และแรงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 • พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าจากความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว
 • พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคการผลิตและภาคบริการด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องสมดุลและยั่งยืน

เป้าประสงค์
 • เครือข่ายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพ สนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
 • กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับ การส่งเสริมและดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสมดุล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 • ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
 • ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ พัฒนารูปแบบกิจกรรมการ ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์

เป้าประสงค์
 • ภาพลักษณ์และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับการพัฒนา ให้มีแรงดึงดูดความสนใจ และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาดได้รับการพัฒนาเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 • สร้างภาพลักษณ์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่มแรงดึงดูดความสนใจ และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
 • เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการตลาดแนวใหม่

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ไปสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีไปสู่การปฏิบัติ มีความจำเป็นในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงต้องมีการสร้างและพัฒนากลไกการจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบและแนวทาง ดังนี้


1. เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา
 • ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ส่วนราชการระดับท้องถิ่น
 • องค์กรเอกชน / ผู้ประกอบการ
 • ภาคสถาบันการศึกษา / หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
 • ภาคประชาชน
2. ใช้กลไกคณะกรรมการระดับต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
 • กลไกการจัดทำแผน 4 ปี / การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 • กระบวนการนำแผนชุมชนมาเป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
 • สนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ
3. ผลักดันการดำเนินการตามแผนและนโยบายระดับชาติ กระทรวง กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นโยบายของรัฐบาล
 • แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 • แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1
 • แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี
4. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนา
 • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 • สนับสนุนกลไกการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 • มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์

***********************************************
(ดาวน์โหลดข้อมูล)

ที่มาข้อมูล : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2556). แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556-2559. [Online]. Available : http://ratchaburi.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539568264 [2556.กันยายน12].
อ่านต่อ >>